Libertate în mișcare!

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE”Childhood Days”

 1. Organizatorul campaniei
  1.1 Campania „Childhood Days” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este organizata de TBI
  BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Bucuresti, str. Putul lui Zamfir nr. 8-
  12, etaj 4, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11691/2012, avand CUI RO
  30771201, in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-068/30.08.2012, operator de date cu
  caracter personal inregistrat sub numarul 26838, reprezentata de Bîrsan Andrei, cetățean român, ,
  conform împuternicirii nr. 1 din data de 04.01.2024, denumita in continuare “Organizator”, in
  conformitate cu prevederile din prezentul regulament de campanie denumit in continuare
  “Regulament”.
  1.2. Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament ai carui termeni
  si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta campanie, participantii
  sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului
  Regulament, nerespectarea acestora avand ca efect neacordarea beneficiilor oferite de Organizator.
  1.3. Prezentul Regulament este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind
  accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial al Organizatorului www.tbibank.ro sau
  poate fi solicitat in mod gratuit in locatiile comerciantilor parteneri ai Organizatorului.
 2. Scopul campaniei
  Campania este destinata promovarii Creditelor de achizitie bunuri/servicii si se adreseaza persoanelor
  fizice care achizitioneaza produse si servicii de la comerciantii parteneri ai Organizatorului si care
  indeplinesc conditiile descrise in art. 5 din prezentul Regulament.
 3. Durata campaniei
  3.1 Campania se desfasoara in perioada 15 Mai – 15 Iunie 2024, pe tot teritoriul Romaniei, exclusiv
  in mediul online (magazine online partenere tbi care ofera solutia de finantare a produselor/serviciilor
  oferite in rate tbi). Lista partenerilor participanti la campanie poate fi consultata pe website-ul
  tbibank.ro: https://tbibank.ro/childhood-days.
  3.2 Perioada prezentei Campanii poate fi modificata de catre Organizator, prin actualizarea
  prezentului regulament.
 4. Premiile campaniei
  4.1. Organizatorul ofera, prin tragere la sorti, 10 (zece) premii constand in cate un voucher de
  calatorie Happy Tour cu valoarea de 500 euro, TVA inclus, acordat in lei cu valoarea de 2.490 lei,
  TVA inclus fiecare voucher
  4.2. Conditiile de utilizare a voucherului oferit ca premiu sunt urmatoarele:
   Termenul de valabilitate este de 1 an de la data emiterii lui. In cazul in care voucherul nu este
  folosit pana la data expirarii lui, contravaloarea lui nu se va rambursa, iar detinatorul voucherului
  isi pierde dreptul de a-l utiliza. Voucherul este nominal si netransmisibil. Voucherul poate fi
  utilizat o singura data pentru achizitionarea de pachete de servicii turistice in tara si in strainatate.
  Daca valoarea serviciilor achizitionate depaseste valoarea voucherului, posesorul voucherului va
  achita diferenta aferenta la agentia Happy Tour. Daca valoarea serviciilor achizitionate este mai
  mica decat valoarea voucherului, diferenta aferenta nu se returneaza posesorului. Castigatorul
  campaniei va contacta prestatorul de servicii turistice Happy Tour (email vacante@happytour.ro,
  tel: 021 307 06 48) pentru a stabili detaliile serviciilor turistice oferite. In momentul achizitionarii
  pachetelor turistice, posesorul voucherului va prezenta voucherul in original si buletin de
  identitate/carte de identitate.
   Castigatorul Premiului nu are posibilitatea sa primeasca alte beneficii in locul celor oferite in
  cadrul Campaniei si nici sa solicite modificarea premiului acordat conform Regulamentului sau
  sa solicite contravaloarea in bani a premiului.
  4.3. Valoarea totala a premiilor acordate in aceasta campanie este de 24.900 lei, TVA inclus.
  4.4. Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe
  cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti
  a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii premiului in conditii normale.
  4.5. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni
  intemeiate de frauda, fapta/fapte savarsita/savarsite pana la momentul acordarii premiilor, se va
  proceda dupa cum urmeaza: a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci
  Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor; b) daca
  fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei
  care a savarsit frauda returnarea premiului.
 5. Dreptul de participare la campanie
  5.1. La aceasta campanie pot participa persoane fizice (denumite in continuare „Participanti”), care
  indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) sunt cetateni romani cu domiciliul/rezidenta in Romania;
  b) au varsta cuprinsa intre 18 ani (impliniti la data semnarii contractului de credit) si maxim 74
  de ani (impliniti la data finalizarii duratei contractului de credit);
  c) contracteaza un credit de la TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti pentru finantarea
  achizitiei bunurilor / serviciilor de pe platformele online ale partenerilor Organizatorului,
  indiferent de industrie si in conformitate cu lista magazinelor participante in campaniei;
  d) valoarea achizitiei sa fie de minim 500 lei;
  e) in perioada Campaniei si nu si-au exercitat dreptul de retragere din contract in termen de 14
  (paisprezece) zile de la semnarea contractului;
  f) creditul este aprobat de banca si acordat pana la 15.06.2024 (inclusiv);
  g) nu si-a exercitat dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal.
  5.2. Toti participantii la Campanie sunt obligati sa indeplineasca toate conditiile de participare la
  Campanie asa cum sunt descrise in prezentul Regulament.
  5.3. La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, angajatii societatilor din grupul
  Organizatorului, precum si afinii si rudele de gradul 1 ai acestora.
  5.4. Organizatorul are dreptul de a solicita, dupa caz, orice documente necesare in analiza de
  creditare, de a analiza si de a aproba sau respinge solicitarea de acordare a creditului, conform
  normelor sale interne si reglementarilor legale in vigoare.
 6. Mecanismul campaniei
  6.1. Pe durata derularii Campaniei, Organizatorul desfasoara campanii de promovare in mediul
  online, constand in bannere afisate pe site-urile comerciantilor parteneri si/sau pe paginile de
  socializare ale acestora. Retelele din mediu online nu sunt parte si nu au nicio responsabilitate fata
  de Campania desfasurata conform prezentului Regulament. Promovarea se va face atat catre clientii
  existenti ai Organizatorului cat si catre clienti noi, informandu-i despre Campanie, conditiile de
  participare la Campanie si beneficiile acesteia.
  6.2. Clientii interesati de contractarea unui Credit pentru finantarea achizitiei bunurilor/serviciilor
  disponibile la partenerii Organizatorului aplica online direct de pe site-urile partenerilor participanti
  in campanie. Pentru orice informatii suplimentare (inclusiv despre comerciantii parteneri, precum si
  locatiile acestora) acestia pot contacta Serviciul Relatii Clienti la numarul de telefon 021/529 86 00.
  6.3. In cazul in care Cererea de credit este aprobata si creditul este acordat in baza contractului de
  credit semnat, clientul intra automat in baza de date interna pe listele clientilor care indeplinesc
  conditiile de participare la Campanie.
  6.4. Pentru acordarea celor 10 (zece) premii se va efectua 1 (o) tragere la sorti, in data de 16.07.2024,
  in prezenta unui notar care va consemna datele extragerii.
  6.5. La tragerea la sorti organizata in conditiile aratate la art. 6.4 de mai sus vor fi inclusi toti clientii
  care intrunesc conditiile de participare de la punctul 5.
  6.6. Un participant poate castiga un singur premiu si intra cu o singura sansa la tragerea la sorti pentru
  cele 10 (zece) premii. La tragerile la sorti vor fi desemnati 10 (zece) castigatori si 10 (zece) rezerve,
  pentru situatiile in care castigatorii nu pot fi contactati in 3 (trei) zile lucratoare consecutive de la
  data stabilita prin prezentul regulament pentru contactarea castigatorilor conform articol 6.7. Si in
  cazul rezervelor se va aplica aceeasi regula de 3 (trei) zile, perioada in care vor fi contactati zilnic pe
  datele de contact furnizate bancii.
  6.7. Organizatorul contacteaza castigatorii telefonic prin departamentul Call Center, la numerele de
  telefon furnizate de catre acestia Organizatorului la momentul solicitarii creditului. Pentru a intra in
  posesia premiilor, castigatorii trebuie sa semneze un proces verbal de predare-primire a premiului,
  premiul urmand a fi trimis prin curier castigatorului.
  6.8. Organizatorul nu raspunde pentru orice deficiente sau intarzieri in furnizarea livrarii Premiilor
  de catre Curier (inclusiv dar fara a se limita la solicitare de despagubiri).
  6.9. Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere ori obligatii cu privire la garantia sau
  conformitatea premiilor cu orice standarde de calitate sau conformitate. Orice cereri sau reclamatii
  in legatura cu acestea urmeaza a fi adresate exclusiv furnizorului Premiului.
 7. Taxe si impozite
  7.1. Pentru premiile care depasesc suma de 600 de lei se va calcula, declara si vira impozit platit in
  mod direct de Organizator in numele castigatorului conform legislatiei in vigoare.
  7.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina
  exclusiva a Participantilor.
  7.3. Prin prezentul Regulament, Participantii sunt informati cu privire la mecanismul de impozitare
  aplicat de Organizator.
 8. Reguli generale
  8.1. Campania poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul
  imposibilitatii tbi bank, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
  8.2. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
  controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in
  imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente
  sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte
  catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a
  Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.
  8.3. Eventualele litigii intre TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti si participantii la Campanie
  se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile
  vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente. Legea aplicabila este legea romana.
  8.4. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre TBI BANK EAD
  Sofia – Sucursala Bucuresti la sediul din Str. Putul lui Zamfir nr. 8-12, etaj 4, Sector 1, Romania
  pana cel tarziu la data de 15.07.2024. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie
  nicio contestatie.
  8.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative care ar putea afecta
  imaginea sau costurile acestei Campanii.
  8.6. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de
  premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza
  dovezilor existente.
  8.7. Clientii recompensati nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilor recompenselor.
 9. Prelucrarea datelor personale
  9.1. Datele personale ale participantilor la Campanie sunt procesate de Organizator in conformitate
  cu prevederile Politicii de confidentialitate publicate pe site-ul www.tbibank.ro.
  9.2. Prin participarea la aceasta campanie, va dati acordul cu privire la prelucrarea datelor
  dumneavoastra in ceea ce priveste tragerea la sorti si primirea premiului, solicitarea documentelor cu
  privire la verificarea identitatii dumneavoastra si a documentelor necesare validarii castigatorului,
  precum si postarea datelor dumneavoastra personale mentionate mai sus, pe retelele de socializare
  ale Organizatorului si ale Partenerului si pe site-ul companiei. Aceste date nu se vor prelucra de catre
  companie in alte scopuri ulterioare inmanarii premiului si incheierii Campaniei.
  9.3. Organizatorul Campaniei, in calitate de operator de date, prelucreaza datele cu caracter personal
  ale Participantilor Campaniei cu stricta respectare a legislatiei in domeniul protectiei datelor.
  9.4. Monitorizarea respectarii cerintelor legale in acest domeniu este asigurata inclusiv de catre
  responsabilul cu protectia datelor desemnat in cadrul Organizatorului Campaniei, avand urmatoarele
  date de contact: DPO@tbibank.ro, telefon 0738 757 126
  9.5. Organizatorul Campaniei colecteaza, stocheaza si prelucreaza date cu caracter personal ale
  Participantilor pe care acestia le furnizeaza in mod direct pentru scopuri legate de organizarea si
  desfasurarea Campaniei.
  9.6. Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii
  scopurilor de prelucrare mentionate mai sus pentru o perioada de maxim 3 (trei) luni de la finalizarea
  campaniei.
  9.7. Datele cu caracter personal ale Participantilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai
  Organizatorului Campaniei care asista la organizarea si desfasurarea Campaniei si realizarii
  scopurilor mentionate mai sus, altor parteneri contractuali, companiilor din acelasi grup cu
  Organizatorul si autoritatilor publice potrivit dispozitiilor legale.
  9.8. Furnizarea de catre Participanti a datelor cu caracter personal este o obligatie a acestora necesara
  pentru a putea beneficia de produsele/serviciile care fac obiectul acestei Campanii. Refuzul de a
  furniza/prelucra datele cu caracter personal in conditiile descrise prin prezentul Regulament ori
  furnizarea incorecta/incompleta a acestora atrage imposibilitatea de a beneficia de
  produsele/serviciile Bancii supuse Campaniei.
  9.9. In legatura cu aceasta prelucrare de date, aveti dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de
  a va opune prelucrarilor ulterioare, in limitele si conditiile prevazute de lege, precum si dreptul la
  restrictionarea prelucrarii, aceasta restrictionare avand ca si consecinta retragerea dumneavoastra din
  cadrul Campaniei. De asemenea, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter
  automat, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata. In plus, aveti dreptul de a depune
  plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in
  legatura cu aceasta prelucrare de date. De asemenea, daca alegeti sa oferiti consimtamantul
  dumneavoastra in scop de marketing, aveti dreptul sa-l retrageti in orice moment prin email la adresa
  sesizari@tbibank.ro sau la numarul de telefon 021 529 86 00.
  9.10. Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt
  prelucrate, va rugam sa va adresati: dpo@tbibank.ro sau la numarul de telefon 0738 757 126.
  9.11. Prin participarea in aceasta Campanie in modalitatile prevazute de Regulament, participantii au
  luat la cunostinta de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora in conditiile descrise in
  prezenta Sectiune.
  Actul s-a întocmit la Societatea Profesională Notarială Preda şi Marinescu, într-un singur
  exemplar original și două duplicate având aceeaşi forţă probantă ca originalul, din care un duplicat
  s-a eliberat părţi şi un duplicat s-a depus la arhiva societății notariale, împreună cu exemplarul
  original.
  SEMNĂTURA
  TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti
  prin reprezentant
  Andrei Birsan
Call Now Button